Regulamin serwisu i polityka prywatności

Regulamin serwisu, kredyt mieszkaniowy, Wrocław
Regulamin Serwisu Internetowego

 • Niniejszy Regulamin Serwisu określa warunki korzystania z serwisu internetowego .
  DEFINICJE
 • Sformułowania użyte w treści niniejszego Regulaminu z dużej litery przyjmują następujące znaczenie:

  Operator
  – Marcin Wypych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wypych z
  siedzibą we Wrocławiu (adres: , ) wpisaną do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 615-194-35-01, REGON: 020791859,
  będący jednocześnie właścicielem Serwisu;

  Serwis
  – strony internetowe w domenie , prowadzone przez Operatora na
  warunkach określonych w Regulaminie;

  Użytkownik
  – osoba, która korzysta, korzystała lub zamierza korzystać z Serwisu;

  Regulamin Serwisu
  – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • W ramach Serwisu Operator udostępnia ogólne informacje dotyczące w szczególności Ustawy z dnia 27
  września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych, produktów finansowych banków oraz nieruchomości
  mieszkalnych.
 • W ramach Serwisu Operator ani żaden inny podmiot nie oferuje usług z zakresu doradztwa finansowego.
  Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Rozumie się przez to również, iż żadne z publikowanych treści na Serwisie nie
  stanowią jakichkolwiek ofert w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  Nie stanowią jednocześnie oferty złożonej w postaci elektronicznej ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z
  podmiotów opisanych w Serwisie (w szczególności bankiem lub firmą deweloperską). Zapis z niniejszego punktu dotyczy również
  informacji udzielanych w formie odpowiedzi na zapytanie złożone drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą formularza dostępnego
  w Serwisie.
 • Wszelkie dostarczane informacje dostarczane są ze szczególną starannością. Operator dokłada
  wszelkich starań, aby treści dostępne w Serwisie były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Jednak ze względu na
  dynamiczne zmiany w obszarach opisywanych w Serwisie nie gwarantuje ich zgodności ze stanem faktycznym, ani nie ponosi
  żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na ich podstawie.
 • Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na złożone zapytanie oraz do tego,
  że mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi.
  WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia następujących
  minimalnych wymagań technicznych:

  • przeglądarki internetowe: – Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • dostęp do internetu
 • Operator możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub jego części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją
  lub wprowadzaniem zmian w Serwisie.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego
  Regulaminu jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami.
 • W związku z korzystaniem z Serwisu zabronione jest zamieszczanie (w tym za pośrednictwem grafiki lub nazwy identyfikującej Usługobiorcę w
  portalach społecznościowych) w szczególności:

  • reklam lub innych komunikatów handlowych (bez porozumienia z Operatorem);
  • treści naruszających przepisy prawa, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych;
  • wulgaryzmów;
  • d treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odesłania do takich materiałów);
  • treści niezgodnych z zasadami netykiety (np. wielokrotne zamieszczanie tej samej lub zbliżonej wiadomości, nadużywanie wielkich liter, emoticonów);
  • treści naruszających dobre imię Operatora.
 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 • Informacje dotyczące produktów banków oraz deweloperów inne materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny
  WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie,
  emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 • Klient kupujący usługi, materiały i towary w naszym serwisie ma prawo odstąpić od umowy lub zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od dnia zakupu.
 • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane drogą mailową na adres: edukacja@prostodom.pl lub listownie na adres:
  Marcin Wypych

 • Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

Polityka prywatności Serwisu Internetowego

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz.
  926 z późn. zm.), jest Operator. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na
  adres Administratora danych.
 • Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  a) wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
  zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie;
  b) dostępu do danych osobowych;
  c) prawo żądania ich sprostowania;
  d) usunięcia;
  e) ograniczenia przetwarzania;
  f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
  Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu). W szczególności
  przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  w tym profilowania. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy
  lub pisemny na adres: Marcin Wypych, , , .
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;
  a) w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego z
  Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji
  elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną
  przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;

  d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
  przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  e) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu
  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest
  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) w zakresie umów pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego dane osobowe będą
  przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub
  równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa
  zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych
  okresów jest dłuższy;
  b) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na
  kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź
  zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  c) w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres
  zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
  zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, spółkom
  świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
  umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.
  Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom, np. Deweloperom, ale
  tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do
  nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym
  udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty
  w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie,
  pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej. Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów,
  gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
  Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Podanie danych osobowych w związku z pośrednictwem jest dobrowolne, ale konieczne do
  świadczenia usług pośrednictwa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług
  pośrednictwa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy
  przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
  ochroną danych osobowych.