Regulamin serwisu i polityka prywatności

Regulamin Serwisu Internetowego prostodom.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa warunki korzystania z serwisu internetowego prostodom.pl (zwany dalej: Serwisem).
 2. Właścicielem Serwisu jest Marcin Wypych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wypych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki, nr 34, lok. L111, 50-012 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 6151943501, oraz REGON: 020791859, adres do korespondencji: Kościuszki, nr 34, lok. L107, 50-012 Wrocław (zwany dalej: Operatorem).
 3. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Za pośrednictwem Serwisu nie dochodzi do świadczenia usług ani zawierania umów, ma on jedynie charakter informacyjny, pozwalający na zapoznanie się z treściami informacyjnymi przedstawianymi przez Operatora, które nie stanowią jakichkolwiek ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610, t.j. z dnia 2023.08.14). Nie stanowią jednocześnie oferty złożonej w postaci elektronicznej, reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z podmiotów przedstawionych w Serwisie, w szczególności z instytucją finansową. Zapis z niniejszego punktu dotyczy również informacji udzielanych w formie odpowiedzi na zapytanie złożone drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. W ramach Serwisu Operator bezpłatnie udostępnia ogólne informacje dotyczące w szczególności rynku nieruchomości oraz szeroko pojętych produktów bankowych w zakresie kredytów, w tym kredytów związanych z nabyciem prawa własności nieruchomości.
 5. W ramach Serwisu Operator umożliwia bezpłatne korzystanie z narzędzi informacyjnych związanych z m.in. szeroko rozumianymi produktami finansowymi, zakupem nieruchomości (zwanymi dalej: Narzędziami) oraz z Formularza kontaktowego w celu umówienia spotkania z Operatorem.
 6. Operator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany, czasowej niedostępności lub usunięcia dowolnej funkcji Serwisu.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • dysponowanie urządzeniem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet,
 • dostęp do sieci Internet,
 • instalacja na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji i w prawidłowej konfiguracji, w szczególności takiej jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari – z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.
 1. W przypadku wystąpienia zmian technologicznych może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.
 2. Użytkownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, w szczególności poprzez bezpieczną wersję przeglądarki internetowej czy program antywirusowy lub włączoną zaporę sieciową.
 3. Operator podejmuje niezbędne działania, aby Serwis i świadczone za jego pośrednictwem Usługi realizowane były w sposób bezpieczny i bez zakłóceń w ich funkcjonowaniu.

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która korzysta, korzystała lub zamierza korzystać z Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami.
 3. Użytkownik jest zobowiązany  do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W związku z korzystaniem z Serwisu zabronione jest zamieszczanie (w tym za pośrednictwem grafiki lub nazwy identyfikującej Operatora w portalach społecznościowych) w szczególności:
 • reklam lub innych komunikatów handlowych (bez porozumienia z Operatorem),
 • treści naruszających przepisy prawa, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych,
 • wulgaryzmów,
 • treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odesłania do takich materiałów),
 • treści niezgodnych z zasadami etykiety (np. wielokrotne zamieszczanie tej samej lub zbliżonej wiadomości, nadużywanie wielkich liter, emoticonów),
 • treści naruszających dobre imię Operatora.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań niezgodnych z niniejszym regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

OPERATOR

 1. Operator dostarcza informacji zawartych w Serwisie ze szczególną starannością a także podejmuje wszelkie działania, aby treści dostępne w Serwisie były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Jednak ze względu na dynamiczne zmiany w obszarach opisywanych w Serwisie nie gwarantuje ich zgodności ze stanem faktycznym ani nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 3. W ramach Serwisu Operator ani żaden inny podmiot nie oferuje usług z zakresu doradztwa finansowego, inwestycyjnego czy prawnego.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na złożone zapytanie oraz do tego, że mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Serwis umożliwia skorzystanie z Narzędzi oraz z Formularza kontaktowego.
 3. W celu skorzystania z Narzędzi, Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić dane dotyczące szeroko pojętych kwestii finansowych szczegółowo wskazane w Serwisie.
 4. W celu wyświetlenia informacji, Użytkownik zobowiązany jest podać numer telefonu, na który zostanie wysłany kod, który należy wprowadzić w Serwisie. Wprowadzony w tym miejscu numer telefonu wykorzystywany jest wyłącznie w celu ochrony przez botami (tj. program komputerowy, którego zadaniem jest wykonywanie zautomatyzowanych działań w sieci) i nie jest przetwarzany i przechowywany w innych celach przez Operatora.
 5. Korzystanie z Formularza kontaktowego umożliwia umówienie spotkania z Operatorem.
 6. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest podać między innymi dane identyfikujące czy też dotyczące preferowanego sposobu kontaktu, szczegółowo wskazane w Serwisie.
 7. Jakiekolwiek użycie Narzędzi i/lub Formularza kontaktowego w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem jest zabronione, w szczególności wykorzystanie informacji przedstawionych w Serwisie w celach komercyjnych.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane drogą mailową na adres: kontakt@prostodom.pl lub w formie pisemnej na adres: Marcin Wypych, Kościuszki, nr 34, lok. L107, 50-012 Wrocław.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub w formie pisemnej na podany przez siebie adres.
 3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, za wyjątkiem sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, za które Operator nie odpowiada. W takim przypadku Operator zobowiązuje się powiadomić reklamującego o przyczynach opóźnienia rozpatrzenia reklamacji a także o możliwym terminie do udzielenia odpowiedzi. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli odpowiedź została wysłana zanim upłynął.
 4. Jeżeli Operator nie uznał reklamacji, nie prowadzi on procedury Odwoławczej ani nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji, sądu polubownego czy innych form pozasądowego rozwiązania sporów. W takim wypadku pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Właściwym sądem powszechnym dla Operatora jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
 2. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.
 3. Wszelkie prawa do narzędzi porównujących jako utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiących część Serwisu są zastrzeżone na rzecz Operatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Operatora przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) a także na zasadach określonych w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Operator informuje, że przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator – Marcin Wypych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wypych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki, nr 34, lok. L111, 50-012 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 6151943501, oraz REGON: 020791859.
 3. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Kościuszki, nr 34, lok. L107, 50-012 Wrocław oraz mailowo na adres e-mail: kontakt@prostodom.pl.
 4. Dane zbierane są w celu świadczenia usług pośrednictwa kredytowego na rzecz Pani/Pana przez Operatora.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług pośrednictwa kredytowego przez Operatora na rzecz Pani/Pana.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych, w szczególności takich jak:
 • marketing bezpośredni produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana,
 • marketing bezpośredni produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Operatora,
 • analityczne i statystyczne – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatorze;
 • wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwy wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli według Pani/Pana przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień niezbędny jest kontakt z Operatorem – pisemnie na adres Kościuszki, nr 34, lok. L107, 50-012 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@prostodom.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane:
 • w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia informacji handlowych – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • w zakresie nawiązania kontaktu przez Operatora na Pani/Pana życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 • w zakresie wypełnienia przez Operatora obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu tylko w zakresie koniecznym do osiągnięcia celu związanego z obsługą pośrednictwa kredytowego. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne czy księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Operatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej z Panią/Panem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Operatorze na podstawie przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
 2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Operatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

 

Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) a także na zasadach określonych w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Administrator danych informuje, że przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Wypych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wypych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki, nr 34, lok. L111, 50-012 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 6151943501, oraz REGON: 020791859.
 3. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych Kościuszki, nr 34, lok. L107, 50-012 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@prostodom.pl.
 4. Dane zbierane są w celu świadczenia usług pośrednictwa kredytowego na rzecz Pani/Pana przez Administratora danych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług pośrednictwa kredytowego przez Administratora danych na rzecz Pani/Pana.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych, w szczególności takich jak:
 • marketing bezpośredni produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana,
 • marketing bezpośredni produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych,
 • analityczne i statystyczne – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
 • wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwy wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli według Pani/Pana przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień niezbędny jest kontakt z Administratorem danych osobowych – pisemnie na adres Administratora danych – Kościuszki, nr 34, lok. L111, 50-012 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@prostodom.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane:
 • w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia informacji handlowych – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
 • w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Pani/Pana życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 • w zakresie wypełnienia przez Operatora obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu tylko w zakresie koniecznym do osiągnięcia celu związanego z obsługą pośrednictwa kredytowego. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne czy księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej z Panią/Panem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Administratorze danych na podstawie przepisów prawa.

 

 

Polityka cookies

 

 1. Serwis prostodom.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki (zwykle tekstowe) zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.
 3. Zbierane informacje za pomocą technologii cookies mogą obejmować dane dotyczące:
 • wizyty użytkownika na stronie internetowej takie jak data, czas korzystania ze strony internetowej lub jej podstron przez użytkownika,
 • urządzenia i lokalizacji użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, nazwa i wersja przeglądarki, systemu operacyjnego urządzenia, z których użytkownik korzysta.
 1. Pliki cookies mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie:
 • trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia;
 • sesyjne pliki cookies wygasają z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
 1. Na stronie internetowej używane są pliki cookies trwałe i sesyjne.
 2. Pliki cookies używane w ramach strony internetowej nie identyfikują tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach.
 3. W ramach strony internetowej wykorzystywane są usługi:
 • Google, w szczególności takie jak Google Analytics, Google AdSense, Google Adwords, które legitymują się własną polityką prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en,
 • Facebook Pixel, która legitymuje się własną polityką prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs, a dodatkowe informacje także pod adresem: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel,
 • Instagram Pixel, która legitymuje się własną polityką prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388, a dodatkowe informacje także pod adresem: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel,
 • Tik Tok Pixel, która legitymuje się własną polityką prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en, a dodatkowe informacje także pod adresem: https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-pixel?lang=pl-PL
 • Twitter Pixel, która legitymuje się własną polityką prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://twitter.com/pl/privacy, a dodatkowe informacje także pod adresem: https://business.x.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/pixel-helper.html.

 

 1. Pliki cookies stosowane są w celu poprawienia użyteczności strony internetowej, analizowania korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, administrowania i zarządzania stroną internetową, tworzenia statystyk, dzięki którym możliwe jest ustalenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, zapobiegania oszustwom i poprawienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz bezpieczeństwa użytkowników.
 2. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie mechanizmu plików cookies. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się na pobieranie plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zablokowanie wszystkich plików cookies będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokowane zostaną pliki cookies, nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.
 3. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies już zapisanych na komputerze.
 4. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej i nie usuwanie ich.